شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مطالب روي صفحه 1.علم پيشين خدا و اختيار انسان 2. حقيقت نفس و مراتب آن 3.عرش چيست؟ معراج پيامبر چگونه بود؟ مطالب آشــيــوي 1- تشکيک وجود 2- هندو به طعنه گفت که ياران خدا دو تاست ... 3- آيا مقدار ماده جهان بي نهايت است ؟ 4- جبر فلسفي چيست ؟ 5- آيا اين اعتقاد که رخ دادن هر فعلي حکمتي دارد صحيح است؟ 6- چرا روح القدس براي مريم (ع( به صورت مرد ظاهرشد؟ 7- رابطه عقل و روح چگونه است؟ 8- چرا انسان برتر از فرشته است؟ 9- آيا اسلام نظريه تکامل انواع داروين را مي پذيرد ؟ 10- چرا وجود دو خدا محال است 11- آيا همه موجودات جهان با شعورند ؟ آيا همه موجودات جهان نفس دا 12- چرا حضرت رقيه را بايد احترام کرد؟ 13- بدن در طول نفس و مرتبه نازله نفس است 14- آيا منبع دين تحريف شده اند؟ 15- حرکت جوهري ملا صدرا را با زباني ساده توضيح دهيد 16- معراج جسماني پيامبر - غير جسماني بودن خدا (1 و 2) [2] 17- نظريه تکامل داروين فرضيه اي باطل 18- نقد نظريه بسط تجربه نبوي دکتر سروش(1 و 2 ) [2] 19- احضار روح 20- آيا دين فطري است؟ 21- عالم امر چيست؟ 22- آيا تاسيس زيارتگاه بر سر قبور اولياء و ز
mp3 player شوکر
احدايماني-2
رتبه 0
0 برگزیده
578 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احدايماني-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top